ДОКЛАДИ

В програмата на конгреса ще бъдат включени  и ще се публикуват само доклади, приети от рецензенти, оформени в съответствие със графичните и текстови инструкции и които са станали публично достояние на секционните или постерните заседания.
Пълният текст на  докладите, в обем до 4 страници, заедно със Заявката за участие (формата "В")  или online регистрация трябва да бъдат изпратени не по късно от31.01.2023. Наименованието на файла с доклада трябва да съдържа входящия номер, името на първия автор и mtm. Например: 121_ivanov_mtm.doc.

Всички доклади приети от Международния програмен комитет, независимо от езика, на който са написани ще бъдат отпечатани в отделни томове за всяка тематична сесия в периодичното издание International Scientific Congress „Machines. Technologies. Materials” -
ISSN 2535-0021 (Print), ISSN 2535-003X(Online)”
. Томовете ще бъдат депозирани в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и Централната научно-техническа библиотека.
Програмният комитет поощрява представянето на докладите на английски език. Тези доклади ще бъдат публикувани в зависимост от своята тематика в обособени броеве на Международните научни списания
www.stumejournals.com:                
-"Мachines.Technologies.Materials (Print ISSN 1313-0226, Web ISSN 1314-507X)
-"Innovations (Print ISSN 1314-8907, Web ISSN 2534-8469)

-"Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations (Print ISSN 2367-749Х, Web ISSN 2534-8477)

-"Science.Business.Society ( Print ISSN 1313-0226, Web ISSN 2534-8485)

-Industry 4.0 (Print ISSN 2534-8582, Web ISSN 2534-8582)
Представянето на докладите на секционните заседания трябва да бъде на английски език.

Представянето на докладите на секционните заседания трябва да бъде на английски език.
Допуска се докладването да бъде на български, руски или немски език, със задължително изискване мултимедийната презентация да е на английски език.
При невъзможност за участие в секционните заседания на конгреса за изнасяне на доклада, той трябва да бъде представен  в постерната сесия. В този случай се заплаща само „Такса публикация” и докладът ще бъде публикуван в конгресните издания. Авторите, който ще участват задочно в конгреса, трябва да изпратят до 01.03.2023  по e-mail постерния вариант на доклада, оформен според изискванията на текстовата и графичната инструкции за постери, за да стане той публично достояние на участниците в конгреса. Организационният комитет поема задължението да разпечата постера и да го включи в постерната сесия.
      Всички инструкции могат да бъдат намерени на интернет страница на конгреса http://www.mtmcongress.com/ От нея можете да снемете и заглавната страница. За облекчение на авторите, на заглавната страница има написан форматиран текст с шрифта и място на заглавието и когато го замените с вашето заглавие и автори, те ще бъдат с необходимия шрифт и на нужното място.

ТЕМАТИКА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
06-09.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XVI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
08-11.03.2023 BOROVETS, BULGARIA
XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08-11.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
19-21.04.2023, PLEVEN, BULGARIA

XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
05-08.06.2023, BOROVETS, BULGARIA


XXXI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
19-22.06.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
19-22.06.2023
VARNA, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
21-24.06.2023
VARNA, BULGARIA


XI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
21-24.06.2023
VARNA, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
23-26.08.2023, BOROVETS, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
04-07.09.2023

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06-09.09.2023
VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
04-07.12.2023, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
06-09.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
06-09.12.2023 BOROVETS, BULGARIA