ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

Учени от цял свят са любезно поканени за представяне на резултатите от изследванията си в пленарната, секционните и постерната сесии, както и в симпозиумите на конгреса.
Фирми, предлагащи  на пазара машини, материали, технологии и услуги, също са поканени да представят практическите резултати в съответствие с темите на  конгреса под формата на фирмени презентации и реклами в залите на конгресните заседания и в печатните издания на Конгреса.
Резюмето на доклада на английски език, ( формат .doc или .docх  от 200 до 350 думи, заглавие на български и английски, до 10 ключови думи, имената на авторите с  научните степени и звания на кирилица и на латиница, месторабота, email адрес), заедно със Заявка за публикация (формата "А") или със съпровождаща online регистрация трябва да бъде получено в  Организационния комитет до 15.12.2022.
Заявката ще бъде регистрирана на интернет страницата на конгреса в рубриката „Получени резюмета и доклади”, а докладът ще получи регистрационен номер.
Организационният комитет препоръчва в следващата кореспонденция да се използва този регистрационен номер и изпращаните файлове с текста на докладите да започват с този номер. Например: 121_ivanov_mtm.doc.
Авторите на одобрените доклади ще бъдат информирани за решението на Програмния комитет не по-късно от 15.02.2023.
В програмата на конгреса ще бъдат включени  и ще се публикуват само доклади, приети от рецензенти, оформени в съответствие със графичните и текстови инструкции и които са станали публично достояние на секционните или постерните заседания.


ТЕМАТИКА

ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
06-09.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XVI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
08-11.03.2023 BOROVETS, BULGARIA
XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08-11.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
19-21.04.2023, PLEVEN, BULGARIA

XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
05-08.06.2023, BOROVETS, BULGARIA


XXXI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
19-22.06.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
19-22.06.2023
VARNA, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
21-24.06.2023
VARNA, BULGARIA


XI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
21-24.06.2023
VARNA, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
23-26.08.2023, BOROVETS, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
04-07.09.2023

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06-09.09.2023
VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
04-07.12.2023, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
06-09.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
06-09.12.2023 BOROVETS, BULGARIA