ПУБЛИКАЦИИ

Пълният текст на  докладите, в обем до 4 страници, заедно със Заявката за участие (формата "В")  или online регистрация трябва да бъдат изпратени не по късно от 31.01.2023. Наименованието на файла с доклада трябва да съдържа входящия номер, името на първия автор и mtm. Например: 121_ivanov_mtm.doc.

Всички доклади приети от Международния програмен комитет, независимо от езика, на който са написани ще бъдат отпечатани в отделни томове за всяка тематична сесия в периодичното издание International Scientific Congress „Machines. Technologies. Materials” -
ISSN 2535-0021 (Print), ISSN 2535-003X(Online)”
. Томовете ще бъдат депозирани в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и са регистрирани в Националния референтен списък на Националния център за информация и документация.
Програмният комитет поощрява представянето на докладите на английски език. Тези доклади ще бъдат публикувани в зависимост от своята тематика в обособени броеве на Международните научни списания
www.stumejournals.com:                
-"Мachines.Technologies.Materials (Print ISSN 1313-0226, Web ISSN 1314-507X)
-"Innovations (Print ISSN 1314-8907, Web ISSN 2534-8469)

-"Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations (Print ISSN 2367-749Х, Web ISSN 2534-8477)

-"Science.Business.Society ( Print ISSN 1313-0226, Web ISSN 2534-8485)

-Industry 4.0 (Print ISSN 2534-8582, Web ISSN 2534-8582)

Представянето на докладите на секционните заседания трябва да бъде на английски език.

 

ТЕМАТИКА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ДОКЛАДИ


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
06-09.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XVI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
08-11.03.2023 BOROVETS, BULGARIA
XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08-11.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
19-21.04.2023, PLEVEN, BULGARIA

XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
05-08.06.2023, BOROVETS, BULGARIA


XXXI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
19-22.06.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
19-22.06.2023
VARNA, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
21-24.06.2023
VARNA, BULGARIA


XI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
21-24.06.2023
VARNA, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
23-26.08.2023, BOROVETS, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
04-07.09.2023

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06-09.09.2023
VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
04-07.12.2023, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
06-09.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
06-09.12.2023 BOROVETS, BULGARIA