ТЕМАТИКА

1. МАШИНИ
Проектиране и конструиране, бързо прототипиране. Производство. Изследване и изпитване. Ремонт, експлоатация и поддържане в изправност. Модернизация. Рециклиране и утилизация, инженеринг на жизнения цикъл. Реинженеринг. Обучение.

2. ТЕХНОЛОГИИ
Металолеене, пластична деформация, заваряване, спояване и залепване, механична обработка.
Обработване на повърхнини. Изпитване, измерване и контрол. Математическо моделиране на технологични процеси. Автоматизация. Логистика. Обработване на товари. Мениджмънт и инженеринг. Енергопестяващи технологии. Екология. Обучение.

3. МАТЕРИАЛИ
Материалознание. Метални, неметални, инструментални, конструкционни, спомагателни. Композитни материали. Обучение.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИМПОЗИУМИ
1. „Техника на задвижванията 2018” (електрически, механични, хидравлични и пневматични)
2. „Ергономия и промишлен дизайн 2018”
3. „Индустриална информатика&Математическо моделиране 2018”
4. „Знание. Креативност. Иновации 2018”
5. „Индустриален мениджмънт 2018“
6. „Наноматериали 2018”
7. „Бултриб” 2018

Официалният език на ХV Международен конгрес „Машини, Технологии, Материали” е английски.


 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER


OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, BOROVETS, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
18-20.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06.2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
18-21.06.2018
Varna, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06 2018
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
25-28.06.2018 - BURGAS, BULGARIA

XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
29.08-01.09.2018 BURGAS, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
10-13.09.2018 - VARNA, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
12–15.09.2018
VARNA, BULGARIA

20th INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES
CSIT 2018
24-27.09.2018,
VARNA, BULGARIA

II INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
10-13.12.2018, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA