ТЕМАТИКА

1. МАШИНИ
Проектиране и конструиране, бързо прототипиране. Производство. Изследване и изпитване. Ремонт, експлоатация и поддържане в изправност. Модернизация. Рециклиране и утилизация, инженеринг на жизнения цикъл. Реинженеринг. Обучение.

2. ТЕХНОЛОГИИ
Металолеене, пластична деформация, заваряване, спояване и залепване, механична обработка.
Обработване на повърхнини. Изпитване, измерване и контрол. Математическо моделиране на технологични процеси. Автоматизация. Логистика. Обработване на товари. Мениджмънт и инженеринг. Енергопестяващи технологии. Екология. Обучение.

3. МАТЕРИАЛИ
Материалознание. Метални, неметални, инструментални, конструкционни, спомагателни. Композитни материали. Обучение.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИМПОЗИУМИ
1. „Техника на задвижванията 2017” (електрически, механични, хидравлични и пневматични)
2. „Ергономия и промишлен дизайн 2017”
3. „Индустриална информатика 2017”
4. „Знание. Креативност. Иновации 2017”
5. „Индустриален мениджмънт 2017“
6. „Наноматериали 2017”
7. „Бултриб” 2017

Официалният език на ХIV Международен конгрес „Машини, Технологии, Материали” е английски.


 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER


 

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATERS
30.08-02.09.2017 BURGAS, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
11-14.09.2017 - VARNA, BULGARIA

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13-17.09.2017 VARNA, BULGARIA

INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
11-14.12.2017, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
13-16.12.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
13-16.12.2017 „BOROVETS”, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
05-07.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06 2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
18-21.06 2018 VARNA, BULGARIA


VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
20 - 23.06.2018 - VARNA, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
20-23.06.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA


XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA