ТЕМАТИКА

1. МАШИНИ
Проектиране и конструиране, бързо прототипиране. Производство. Изследване и изпитване. Ремонт, експлоатация и поддържане в изправност. Модернизация. Рециклиране и утилизация, инженеринг на жизнения цикъл. Реинженеринг. Обучение.

2. ТЕХНОЛОГИИ
Металолеене, пластична деформация, заваряване, спояване и залепване, механична обработка.
Обработване на повърхнини. Изпитване, измерване и контрол. Математическо моделиране на технологични процеси. Автоматизация. Логистика. Обработване на товари. Мениджмънт и инженеринг. Енергопестяващи технологии. Екология. Обучение.

3. МАТЕРИАЛИ
Материалознание. Метални, неметални, инструментални, конструкционни, спомагателни. Композитни материали. Обучение.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИМПОЗИУМИ
1. „Техника на задвижванията 2019” (електрически, механични, хидравлични и пневматични)
2. „Ергономия и промишлен дизайн 2019”
3. „Индустриална информатика&Математическо моделиране 2019”
4. „Знание. Креативност. Иновации 2019”
5. „Индустриален мениджмънт 2019“
6. „Наноматериали 2019”
7. „Бултриб” 2019

Официалният език на ХVI Международен конгрес „Машини, Технологии, Материали” е английски.


 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
11-14.03.2019, BOROVETS, BULGARIA

XII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
13-16.03.2019 BOROVETS, BULGARIA

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13–16.03.2019 BOROVETS, BULGARIA


XXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
10-12.04.2019 PLEVEN, BULGARIA


VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
29.05-01.06.2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


XXVII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
17-20.06.2019 BURGAS, BULGARIA


VI INTERNATIONAL BAPT CONFERENCE POWER TRANSMISSIONS
19-22.2019
VARNA, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
19-22.06 2019
VARNA, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
24-27.06.2019
Varna, BULGARIA


VII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2019 BURGAS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
28-31.08.2019 BURGAS, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
09-12.09.2019

VARNA, BULGARIA

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
11–14.09.2019
VARNA, BULGARIA

III INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
09-12.12.2019, BOROVETS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2019 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2019 BOROVETS, BULGARIA