ТЕМАТИКА

1. МАШИНИ
Проектиране и конструиране, бързо прототипиране. Производство. Изследване и изпитване. Ремонт, експлоатация и поддържане в изправност. Модернизация. Рециклиране и утилизация, инженеринг на жизнения цикъл. Реинженеринг. Обучение.

2. ТЕХНОЛОГИИ
Металолеене, пластична деформация, заваряване, спояване и залепване, механична обработка.
Обработване на повърхнини. Изпитване, измерване и контрол. Математическо моделиране на технологични процеси. Автоматизация. Логистика. Обработване на товари. Мениджмънт и инженеринг. Енергопестяващи технологии. Екология. Обучение.

3. МАТЕРИАЛИ
Материалознание. Метални, неметални, инструментални, конструкционни, спомагателни. Композитни материали. Обучение.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИМПОЗИУМИ
1. „Техника на задвижванията 2018” (електрически, механични, хидравлични и пневматични)
2. „Ергономия и промишлен дизайн 2018”
3. „Индустриална информатика&Математическо моделиране 2018”
4. „Знание. Креативност. Иновации 2018”
5. „Индустриален мениджмънт 2018“
6. „Наноматериали 2018”
7. „Бултриб” 2018

Официалният език на ХV Международен конгрес „Машини, Технологии, Материали” е английски.


 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER


 

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATERS
30.08-02.09.2017 BURGAS, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
11-14.09.2017 - VARNA, BULGARIA

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13-17.09.2017 VARNA, BULGARIA

INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
11-14.12.2017, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
13-16.12.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
13-16.12.2017 „BOROVETS”, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
05-07.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06 2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
18-21.06 2018 VARNA, BULGARIA


VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
20 - 23.06.2018 - VARNA, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
20-23.06.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA


XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA