ТЕМАТИКА

1. МАШИНИ
Проектиране и конструиране, бързо прототипиране. Производство. Изследване и изпитване. Ремонт, експлоатация и поддържане в изправност. Модернизация. Рециклиране и утилизация, инженеринг на жизнения цикъл. Реинженеринг. Обучение.

2. ТЕХНОЛОГИИ
Металолеене, пластична деформация, заваряване, спояване и залепване, механична обработка.
Обработване на повърхнини. Изпитване, измерване и контрол. Математическо моделиране на технологични процеси. Автоматизация. Логистика. Обработване на товари. Мениджмънт и инженеринг. Енергопестяващи технологии. Екология. Обучение.

3. МАТЕРИАЛИ
Материалознание. Метални, неметални, инструментални, конструкционни, спомагателни. Композитни материали. Обучение.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИМПОЗИУМИ
1. „Техника на задвижванията” (електрически, механични, хидравлични и пневматични)
2. „Ергономия и промишлен дизайн”
3. „Индустриална информатика&Математическо моделиране”
4. „Знание. Креативност. Иновации”
5. „Индустриален мениджмънт“
6. „Наноматериали”
7. „Бултриб”

Официалният език на Международен конгрес „Машини, Технологии, Материали” е английски.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
06-09.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XVI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
08-11.03.2023 BOROVETS, BULGARIA
XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08-11.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
19-21.04.2023, PLEVEN, BULGARIA

XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
05-08.06.2023, BOROVETS, BULGARIA


XXXI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
19-22.06.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
19-22.06.2023
VARNA, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
21-24.06.2023
VARNA, BULGARIA


XI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
21-24.06.2023
VARNA, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
23-26.08.2023, BOROVETS, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
04-07.09.2023

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06-09.09.2023
VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
04-07.12.2023, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
06-09.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
06-09.12.2023 BOROVETS, BULGARIA